ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการส่งงาน การบ้าน
ในระบบ School Bright
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ภาพวิดีโอมุมสูง แนะนำ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
คลังวิดีโอความสามารถของนักเรียน
 
 
 
 
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ทุกวัน
จันทร์ - อาทิตย์ เว้นวันหยุดราชการ
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
โทร 02 - 671 9041- 4 ต่อ 100 หรือ 102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดทำเอกสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย

   
   
   
 
     
     

ผลการประกวดหนังสั้น ประเภททีม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หัวข้อ "เช็คก่อนแชร์"

  ผลการตัดสินมาจากคะแนนโหวตของนักเรียน
  ที่เข้าชมงานวันวิทยาศาสตร์ 2565
  **รางวัลชนะเลิศ
  ทีม Chaiychagun of Green Gables
  1. นางสาวบงกชนันทน์ แท่งทอง
  2. นางสาวบวรลักษณ์ ลิ้มศรัณย์
  3. นางสาวสุชานาถ เงยศิริสมบัติ
  4. นางสาวภัคจิรา ศรีสุวรรณ
  5. นางสาวเพชรศิริ ส้มไทย
  **รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  ทีม Scotch Tape
  1. นางสาวณัฐธิดา อัครมงคลเลิศ
  2. นางสาวมานิตา ไกรศรี
  3. นางสาวกุศลิน ธีรพงศ์ชูโชค
  4. นางสาวรัตนาภรณ์ จิตอารี
  **รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  ทีม Hexagram Production
  1.นางสาวสิริภัสราพร แดงศรี
  2.นางสาวชัญญานุช เจ็งใจบุญ
  3.นางสาวภัณฑิรา ก้องบูลยาพงษ์
  4.นางสาวนัชชา นาตาลี ฟรานซ์
  5.นางสาวภัทรวดี สดศรี
  6.นางสาวพิมพ์มาดา เงินฉลาด
  ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นะคะ
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
       
    มุมอ่านหนังสือ    
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : September 27, 2022