ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการส่งงาน การบ้าน
ในระบบ School Bright
 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
ภาพวิดีโอมุมสูง แนะนำ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน Onsite
 
คลังวิดีโอความสามารถของนักเรียน
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการจัดทำเอกสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย

   
 
     
     
   
   
   
   
     
     
  TCAS66 , TGAT , TPAT
     งานแนะแนว ร่วมกับสถาบัน Godlike จัดอบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6,
G.10-12 เรื่อง TCAS 66 ,TGAT,TPAT,
การสมัครเข้าศึกษาในระบบ และแนวทางการทำ Portfolio ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น ณ หอประชุม Sacred Heart Auditorium โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีครูมยุรี เจริญยิ่ง หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้ให้การต้อนรับ

         คลิก..ชมภาพข่าว
     
   
   
   
  เปิดภาคเรียนที่1 / 2565  
 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 35,000 แห่ง...เป็นร.ร.รัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั้งประถมศึกษาและมัธยมฯ 29,200 แห่ง เอกชน 4,100 แห่ง บรรยากาศตลอด 1 สัปดาห์ของการเปิดภาคเรียนมาให้ผู้ปกครองได้อุ่นใจ ในการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดสถานที่เตรียมเปิดเรียน Onsite อย่างเต็มรูปแบบ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนปรนมาตราการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพ

             คลิก..ชมภาพข่าว
     
     
     
     
     
     
 
 
 
       
    มุมอ่านหนังสือ    
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : August 5, 2022