ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการส่งงาน การบ้าน
ในระบบ School Bright
 
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
ภาพวิดีโอมุมสูง แนะนำ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน Onsite
 
คลังวิดีโอความสามารถของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
 
 
test
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564
คลิก..ชมภาพข่าว

 
   
   
 
 
 
 
 
   

คู่มือการจัดทำเอกสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับ โรงเรียนคาทอลิก ในสังกัด สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย

   
 
     
     
     
  TCAS66 , TGAT , TPAT
     งานแนะแนว ร่วมกับสถาบัน Godlike จัดอบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6,
G.10-12 เรื่อง TCAS 66 ,TGAT,TPAT,
การสมัครเข้าศึกษาในระบบ และแนวทางการทำ Portfolio ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น ณ หอประชุม Sacred Heart Auditorium โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีครูมยุรี เจริญยิ่ง หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้ให้การต้อนรับ

         คลิก..ชมภาพข่าว
     
   
   
   
  เปิดภาคเรียนที่1 / 2565  
 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 35,000 แห่ง...เป็นร.ร.รัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั้งประถมศึกษาและมัธยมฯ 29,200 แห่ง เอกชน 4,100 แห่ง บรรยากาศตลอด 1 สัปดาห์ของการเปิดภาคเรียนมาให้ผู้ปกครองได้อุ่นใจ ในการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดสถานที่เตรียมเปิดเรียน Onsite อย่างเต็มรูปแบบ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนปรนมาตราการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพ

             คลิก..ชมภาพข่าว
     
     
     
     
     
     
 
 
 
       
    มุมอ่านหนังสือ    
         
 
 
counter free
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  01/07/2020   Last Update : June 16, 2022