กิจกรรมปีการศึกษา 2564

 
 • มีนาคม
 • กุมภาพันธ์
 • มกราคม
 • ธันวาคม
 • พฤศจิกายน
 • ตุลาคม
 • กันยายน
 • สิงหาคม
 • กรกฎาคม
 • มิถุนายน
 • พฤษภาคม
กิจกรรมเดือนมีนาคมคม 2565
กิจกรรมเดือกุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมเดือนมกราคม 2565

   
SHC Competition #2 2021 Online Contest
   
การแข่งขันประเภทดนตรี รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเต้น รอบชิงชนะเลิศ
   การประกวด SHC Competition #2 2021 Online Contest
ร้อง เต้น เล่นดนตรี รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันประเภทดนตรีรอบสุดท้าย
รับชมทาง Youtube : โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์
Praharuthai Convent School 
   การประกวด SHC Competition #2 2021 Online Contest
ร้อง เต้น เล่นดนตรี รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันประเภทเต้นรอบสุดท้าย
รับชมทาง Youtube : โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์
Praharuthai Convent School
   
   
 
 
 
 

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564

 
อำนวยพรคุณพ่อจิตตาธิการและขอพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
20 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร และผู้แทนครู อำนวยพรคุณพ่อจิตตาธิการ และขอพร
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
     ทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปีจะมีการฉลองรื่นเริงในหมู่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกสำหรับการระลึกถึงวันที่พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์
กิจกรรมล้วนมีแต่สิ่งที่น่ารื่นรมย์.มีพิธีบูชาขอบพระคุณโมทนาคุณพระเจ้า มีการอวยพรซึ่งกันและกัน มีการแลกของขวัญตกแต่งบ้านด้วย
ต้นคริสต์มาส ร้องเพลงคริสต์มาส และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่คณะผู้บริหาร นำโดย ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียนครอบครัวพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้มีโอกาสมากราบอำนวยพร
คุณพ่อ ยอห์น สุเทพ พงษ์วิรัชไชย จิตตาธิการอารามคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ รวมถึง คุณพ่อวิชา หิรัญญการ
และคุณพ่ออนุรักษ์ ณ สงขลา ที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมอำนวยพรได้ และขอพรจากคุณพ่อ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ที่ใกล้จะมาถึง โดยมี คุณครูศักดิพัฒน์ พันธ์ผูกบุญ อ่านบทอำนวยพร จากนั้น คณะผู้บริหารผู้แทนครูมอบของขวัญ ร่วมร้องเพลง
Merry Christmas และถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกหน้าอาคารคุณพ่อปิโอดงต์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักของจิตตาธิการอาราม
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Merry Christmas & Happy New Year
คลิก..ชมภาพข่าว
 
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 3 ธันวาคม 2564
    
     เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2564 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้จัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ" ประจำปี 2564 ขึ้นเนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลาง ลานหทัยนิรมล
โดยมีคณะผู้บริหาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ G.7 เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด
พิธีเริ่มด้วยผู้แทนนักเรียนดำเนินวจนพิธีกรรม ขอพรพระ มีซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระ
จากนั้น ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ได้ขึ้นถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และผู้แทนครูอ่านบทสดุดี น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย
      ในวันที่ 4 และ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ และตามสถานศึกษาจะจัดกิจกรรมวันพ่อจัดนิทรรศการและกิจกรรม
เกี่ยวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อรําลึกถึงพระคุณพ่อของแผ่นดิน  โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเจริญสมาธิถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระองค์ด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนมาตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้ คือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยจึงดำรงอยู่ด้วยความเข้มแข็ง ให้ชาวไทย ตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นจุดหมายร่วมกัน ในอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ ความดีความเจริญ เพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุข ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความเจริญของประเทศ ประชาชนชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดิน
และถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนั้น เป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยอีกด้วยด้วยความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมา
คลิก..ชมภาพข่าว
   

 

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2564

 
ระบบข้อสอบออนไลน์ SB Exam   ตรวจ ATK นักเรียนมัธยมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อสอบออนไลน์ SB Exam
29 พฤศจิกายน 2564
  การตรวจหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ด้วยวิธี ATK
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มาเรียน Onsite
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อสอบออนไลน์ SB Exam
29 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16.30 น. งานเทคโนโลยี โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อสอบออนไลน์ SB Exam แก่คณะครู
ระดับปฐมวัย
โดยเป็นระบบจากบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ “School Bright” หรือระบบบริหารงานโรงเรียน
ที่ครอบคลุมออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ลดภาระงานของครู และดูแล
เอาใจใส่ สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครองโดยการอบรมในวันนี้
ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์เกศินี มังกร ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
มาเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

        วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.2564 เป็นวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย
ที่สมัครใจมาเรียน Onsite เพิ่มเติมโดย
ทางโรงเรียนได้ตรวจคัดกรองนักเรียนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ด้วยชุดตรวจ ATK ร่วมกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้รับการตรวจ
ในทุก ๆ วันจันทร์ก่อนขึ้นอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกัน
COVID-19 โดยหลังจากเคารพธงชาติหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
และสัมพันธ์ชุมชน ได้ชี้แจ้งข้อปฏิบัติและการใช้ชีวิตประจำวันใน
โรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ตามให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ในวันเดียวกันนี้ นักเรียนอนุบาลชั้น
KG.2 ก็ได้รับการตรวจคัดกรองเช่นกันด้วยชุดตรวจ ATK
แบบน้ำลาย เช่นกัน โดยมี ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์
ผู้อำนวยการ ให้การดูแลและช่วยตรวจอย่างใกล้ชิดผลการตรวจ
ทั้งหมดวันนี้คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักเรียน มีผลการตรวจ
สารคัดหลั่งเป็นลบ Negative ไม่พบเชื้อโควิด-19 ทุกคนปลอดภัย
100% ขอให้นักเรียนที่มาเรียน Onsite เพิ่มเติมใหม่ทุกคน ตั้งใจเรียนอย่างมีความสุข ปลอดโรคปลอดภัยในทุก ๆ วัน
คลิก..ชมภาพข่าว    
 
รำลึก 105 ปี มรณกรรม คุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์
ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
     วันศุกร์ที่ 26 พ.ย.2564 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัด กิจกรรมรำลึก 105 ปี มรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ (ค.ศ.1916-2021) ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ อันเป็นรากฐานสำคัญของการถือกำเนิดโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ใน ค.ศ.1934
คุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ เป็น ผู้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักขององค์พระเยซูเจ้าอย่างสมบูรณ์ เปี่ยมด้วยความรัก สุภาพ
ซื่อสัตย์ เมตตา อันเป็นอัตลักษณ์ของลูกพระหฤทัย ขอให้ลุกทุกคนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของคุณพ่อด้วยความรัก สุภาพ ซื่อสัตย์ เมตตา
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันในครอบครัวพระหฤทัยแห่งนี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงจำกัดจำนวนนักเรียน
ในการเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้
คลิก..ชมภาพข่าว
     
     

 

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2564

  SHC Competition #2 2021Online Contest
  การประกวดที่คัดหาผู้ที่มีความสามารถในด้าน การร้อง การเต้น และเล่นดนตรี
  "ถ้าคุณรักในการร้อง เต้น เล่นดนตรี โอกาสในการโชว์ความสามารถของคุณมาถึงแล้ว!
เพราะนี่คือ SHC COMPETITION #2 2021การกลับมาอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์
มาร่วมแชร์ความสามารถของคุณผ่านโลกออนไลน์ ให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณมีดีขนาดไหนได้แล้ววันนี้
"การประกวด”SHC Competition #2 2021 Online Contest” ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์เข้าร่วมการประกวดที่คัดหาผู้ที่มีความสามารถในด้าน การร้อง การเต้น และเล่นดนตรี ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลจากผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ อีกหนึ่งรางวัล สำหรับการประกวด
ในครั้งนี้ นั่นก็คือ "รางวัล Popolar Vote" ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวด ทุกคนจะได้ลุ้นรับรางวัล Popolar Vote จาก TikTok ของ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และ จะได้รับถ้วยรางวัล Popolar Vote ไปครอง สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวด และส่งคลิปตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม - 1พฤศจิกายน 2564 "อย่าเก็บความสามารถของพวกคุณเอาไว้นำออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณมีดีขนาดไหน"
     

 

 

กิจกรรมเดือนกันยายน 2564

  Cool Unique Shop ผลงานนักเรียน แผนก English Program
  ทุก ๆ ปี นักเรียนสายธุรกิจของแผนก English Program จะมีสินค้าที่เราผลิตเอง มาตั้งขายที่ใต้อาคารหนึ่งศตวรรษ ฯ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนธุรกิจ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้ เราจึงได้ทำการปรับตัวเป็นการขายออนไลน์แทน สินค้าที่นำเสนอปีนี้เป็นเครื่องประดับตกแต่งน่ารักๆ เข้ากับเทรนด์ของปีนี้สุด ๆ ขอเชิญพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจชมสินค้าของเรา สามารถดูตัวอย่างสินค้าปีนี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
     
     
  Safe ( O ) Zone  นิทรรศการภาพถ่าย แบบออนไลน์
       ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ( แบบออนไลน์ ) Safe ( O ) Zone จากเยาวชน เนื่องในวัน
โอโซนโลก วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี ให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศของโลก ที่คอยปกป้องเรา
จากรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
โลกใบนี้ ลดการใช้โฟม ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยลด
การปล่อยสาร CFC : Chlorofluorocarbon เท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาโลกใบนี้ จัดโดยชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ( กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สนับสนุนโดยมูลนิธิโคเออร์
     
     

 

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2564

   
   
   
   
   

 

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2564

   
   
   
   

 

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2564

   
   
   
     Praharuthai's Drive Thru เมื่อวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์
ที่ 6 มิถุนายน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เปิดให้ผู้ปกครองได้เข้ามา
รับหนังสือ-สมุด สำหรับเรียน Online โดยการวนรถไปรับหนังสือ
ตามจุดต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนกำหนดโดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งการรับ
หนังสือ -สมุด ครั้งนี้ สะดวก และปลอดภัยเว้นระยะห่างเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     Praharuthai's Delivery โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้จัดส่ง หนังสือ-สมุดให้นักเรียนทางไปรษณีย์ หนังสือจะถึงมือนักเรียนอย่าง
ปลอดภัย ห่างไกลโควิดแน่นอน เราจะดูแลลูกหลานของท่านให้เหมือน
ลูกหลานของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระหฤทัยคอนแวนต์
ด้วยกันสิคะ 
   
   
   
     “พระทัยเปี่ยมรักและเมตตา” วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สมโภช
พระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ในวันนี้โรงเรียน
ได้จัดให้มีการสวดภาวนา ขอพระพร จากพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้า
โดยมีผู้แทนผู้บริหาร ครูถวายดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากกล่องนม แด่พระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ด้วยใจยินดีที่เปี่ยมรักและเปี่ยมสุข
     "เปิดเทอมทิพย์" "เราคิดถึงเด็กๆ พ.ห.ทุกๆคน อีกไม่นานเกินรอ
เราจะได้พบกัน" 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 สัปดาห์แรกของการเรียน การสอน Online ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ตั้งแต่วันอังคาร
ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาขอให้ครอบครัวพระหฤทัยคอนแวนต์
ของเราทุกๆคน มีสุขภาพกายใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   

 

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< HOME >>
 
 
 
 
web counter  
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  07/08/2021   Last Update : 01-Apr-2022