นักจิตวิทยาในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 
  • ซิสเตอร์อาภรรัตน์  เสนางค์นารถ
  • ซิสเตอร์มารีอา พัชรียา  โยธารักษ์
  • ซิสเเตอร์สาวิตรี จินประยูร

ซิสเตอร์อาภรรัตน์  เสนางค์นารถ

เป็นนักจิตวิทยาปรึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ซิสเตอร์จบหลักสูตรจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว
อีกทั้งยังผ่านการอบรมและเป็นผู้ให้คำปรึกษาบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  Counseling service

 
 

 

ซ.มารีอา พัชรียา  โยธารักษ์

 
 
 

ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

เป็นนักจิตวิทยา ปรึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ซิสเตอร์ผ่านการอบรมและเป็นผู้ให้คำปรึกษา
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
Counseling service

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<HOME>>
 
 
 
 
  web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  11/07/2021   Last Update : February 6, 2023