รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2563

   
       

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ 2563 -2565

 
 

ประกาศชื่นชม ยินดี แด่ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล

 
 
        สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ในโอกาสที่
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติแต่งตั้งให้เป็น " ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล " ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ประจำปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๓) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

กิจกรรมปีการศึกษา 2563

 
 
       พิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และประชุมสมาคมฯ
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรอนงค์ นัยวิกุล ได้ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ แด่
 คุณสุนทรี จรรโลงบุตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัย
 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คุณสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นนายกสมาคมคนที่ ๖ ของสมาคม ฯ นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
 วัฒนธรรมแห่งชาติให้ดำเนินการจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ (ปัจจุบันจัดตั้งมาเป็นเวลา ๓๔ ปี)
     ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตามลำดับดังนี้
        ๑. ผศ.จำนวย วิมะลิน เริ่มก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๒๙ -
        ๒. อาจารย์สุรี บูรณธนิต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๙ – พ.ศ.๒๕๔๑
        ๓. คุณณหทัย ศรประชุม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๔๑ –พ.ศ.๒๕๔๕ ( ๒ สมัย )
        ๔. คุณกัลยา กล่อมวิทย์ ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน.พ.ศ.๒๕๔๕ – พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ( ๒ สมัย )
        ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรอนงค์ นัยวิกุล ดำรงตำแหน่ง – มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙– ตุลาคม ๒๕๖๓
ขอบคุณภาพจาก : คุณครูสุรกานต์ ดะห์ลัน