คลังเอกสารสื่อการสอน

   

ของครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

   

กลุ่มสาระภาษาไทย

   
วงล้ออ่านประโยคชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การผันคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปริศนาคำทาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สื่อบานพับ มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไตรยางศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกมทายสำนวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้เรื่องประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประวิสรรชนีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควาย ข้าว ชาวนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนวน ความหมายตรงและโดยนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
การผจญภัยของสุดสาคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เครื่องหมายวรรคตอน
อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
การเขียนจดหหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การโฆษณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาในการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ออมไว้กำไรชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ขนมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
การพูด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
สื่อสำนวนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
   
   
 
 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

   
การเรียงลำดับจำนวนนับ เขียนเลขอารบิก เลขไทย ตัวหนังสือ
การลบ แบบฝึกทักษะการบวกเลข
การชั่ง เลขยกกำลัง
สถิติ  
   
ตะลุยโจทย์ เซต ชุดที่ 1 - 3 ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1
ตะลุยโจทย์ เซต ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2
ตะลุยโจทย์ เซต ชุดที่ 5 ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 3
  ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 4
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์ชุดที่ 1 ตะลุยโจทย์ ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 5
   
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชุดที่ 1 ตะลุยโจทย์ เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 1
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชุดที่ 2 ตะลุยโจทย์ เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 2
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชุดที่ 3 ตะลุยโจทย์ เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 3
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ชุดที่ 4
ตะลุยโจทย์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ชุดที่ 5  
   
ปริซึมและทรงกระบอก ชุดที่ 1  
ปริซึมและทรงกระบอก ชุดที่ 2  
ปริซึมและทรงกระบอก ชุดที่ 3  
   
   
 
 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
วัฎจักรชีวิตของสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 5w1H
ไฟฟ้าเชิงทฤษฎี การใช้โปรแกรม Access ชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2
ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Google App for Education ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม(ชีวิตสัมพันธ์)  
อาหารและปริมาณสารอาหาร  
อวัยวะของคน  
อากาศ  
   
   
 
 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
พุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตอนที่ 1
กุฎิทูสชาดก ลิงเกเรกับนกขมิ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตอนที่ 2
ชาดก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องระบบเศรษฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พุทธประวัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประวัติศาสตร์ อียิปต
วรุณ ชาดก ประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
ศาสนวัตถุ ประวัติศาสตร์สากล หลักฐานทางประวัติศาสตร์
  ประวัติศาสตร์สากล การปฎิวัติวิทยาศาสตร์
  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
   
   
 
 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   
Types of Transportation ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 At the weekend ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Writing ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Past Simple( Irregular verb) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adjective ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 How's the weather ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Past Perfect Tense ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Passive Voice
  What are you doing
   
   
 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

ท่ายึดเหยียดกล้ามเนื้อ แบดมินตัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ระบบกล้ามเนื้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 กิจกรรมเข้าจังหวะ Line Dance ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กระดูก-ข้อต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย (ระบบกล้ามเนื้อ)
   
   
 
 

กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

   
เคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักและวิธีการสร้างสรรค์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเภทของนาฏศิลป์ไทย (โขน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ละครสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
องค์ประกอบละคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประเภทของละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
องค์ประกอบนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทคนิคการจัดการแสดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ทักษะ และการสร้างสรรค์ละครเวที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   
   
 
 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

   
อาหารประเภทสำรับ  
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
<<HOME>>
 
 
 
 
  web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  15/07/2021   Last Update : September 7, 2022