• ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2562
  • ปีการศึกษา 2561
  • ปีการศึกษา 2560

ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564

     
     
   
ดร.ปทิตตา ปิยสกุลเสวี
รับรางวัลเกียรติคุณแม่พิมพ์ของชาติดีเด่น
ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ หอปประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดโดยสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน
   
   
     
 
     
     

ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563

   
     
     
ครูสุดใจ  ฐิติปัญญากุล ครูปวีณา เอมอิ่มธรรม ครูสภัทรจ์  จอกทอง
ครูดี ศรีพระหฤทัย ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ
     
   
   
ครูสุดใจ  ฐิติปัญญากุล ครูวิยะนันท์  พรสกุลวานิช
รางวัลแม่ดีเด่น สภาวัฒนธรรมคลองเตย ครูดีเด่น ผู้เสียสละ อุทิศตน ดูแลเอาใจใส่
  งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา
  “ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น”
   
   
     

 

ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562

     
     
นางสาวอัจฉรา จานุสังข์ ครูเอมอร ปิตมานุรักษ์ ครูสุรกานต์ ดะห์ลัน
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีศรีพระหฤทัย รางวัลหลานย่าคนเก่ง
    สาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี
     
     
   
     
ครูจันท์พิมพ์   พร้อมจิตต์
รางวัลครูดีเด่น ผู้เสียสละอุทิศตนดูแลเอาใจใส่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
  “ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น”  
     
   
   
ครูกฤษณา  จงรักภักดี ครูทับทิม มั่งคั่ง
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะ ฯ ครูดีศรีพระหฤทัย
   
   
 
ครูอมรพรรณ  ทิพย์พงษ์
รับโล่ ครูทำงาน นาน 25 ปี
   
   
   
     
     

 

ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561

     
   
     
  ครูสายใจ เชียงอินทร์  
  รางวัลครูดีเด่น ผู้เสียสละ  
  อุทิศตนดูแลเอาใจใส่ งานระบบ  
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
  "ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น"  
     
   
   
ครูบรรเทิง มาทอง ครูกิตติศักดิ์ ยอดยา
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีเด่นในเครือคณะฯ
   
   
   
ครูสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ รางวัลพ่อดีเด่น สภาวัฒนธรรมคลองเตย
   
     
     

 

ครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560

     
     
ครูพทมวรรณ แก้วกระจ่าง ครูอมรพรรณ  ทิพย์พงษ์ ครูมยุรี เจริญยิ่ง
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีเด่นในเครือคณะ ฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
    จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
     
     
     
ครูน้ำเพ็ชร สุวรรณวิเศษ ครูจิราภรณ์ คร้ามอ่วมเจริญ ครูรุจิภรณ์
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
     
     
 
     
ครูอัญชลี โตตะเคียน ครูบังอร สมอุดร  
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่๕ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
     
     
     
ครูเพ็ญศิริรัตน์ ทองศิริ ครูบรรเทิง มาทอง ครูบังอร สมอุดร
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน
     
     
     
     
ครูวารี โมกขาว ครูภูรีมาศ สุนทรพันธ์ ครูปริวัฒน์บุญเชิญ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
ระดับเงิน ระดับเงิน ระดับทองแดง
     
     
 
     
ครูบุษบา สนใจ ครูอัญชลี โตตะเคียน  
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน  
ระดับทองแดง ระดับทองแดง  
     
     
   
   
ครูมยุรี เจริญยิ่ง ครูสุภานิกาญจน์  เคหะนาค
รับโล่ ครูทำงาน นาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ
   
   
     
     

 

 
 
<< HOME >>
 
 
 
 

web counter  

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  20/07/2021   Last Update :