โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

 

   

ายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00น. นายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมงาน

   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ .ห้องหกทศวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อชมภาพ

 

            

  ได้รับเกียรติจาก ครูปรางค์แก้ว สุภาภา วิทยากรจากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

   วันที่ 3 ธ.ค.2563 ครูทวีศิลป์ อุดมรักษา หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้จัดให้มีการทบทวนความรู้แก่คุณครูผู้รับ

ผิดชอบ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ครูปรางค์แก้ว สุภาภา วิทยากรจากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง มาให้ความรู้ใน


ครั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมี


จิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อ


ไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผล


เสียแก่ประเทศในระยะยาว”


   

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อสร้าง

จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับ พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ 

ต่อไป แนวทางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียน และสถาบันการศึกษาได้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึง

วิทยาการ ปัญญาและภูมิปัญญาแห่งตน ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา สรรพชีวิต สรรพสิ่ง ด้วยคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าถึง สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ทั้งปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์และบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปฏิบัติงาน เป็นหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษา เรียนรู้โดยตน มีวิทยาการของตน 

โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เป้าหมาย ให้มีโรงเรียน เป็นแบบอย่าง ของ การมี การใช้ศักยภาพ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสมให้

นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะ บูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต จากปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การดำเนินงานมุ่ง

สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน บนฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


  วิธีการดำเนินงาน องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

  ด้านที่ 2 การดำเนินงาน โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน

โรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ด้านที่ 

3 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นน่าอยู่

                                                             คลิกเพื่อชมภาพ


    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 17 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้มีโอกาสต้อนรับคุณกุสุมา เนื่องจากนิล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกับคุณเอกวัฒน์  ชวดนุช

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้ามาศึกษาแนวทางการทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เพื่อนำไปปรับใช้กับ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั้ง 34 โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

         

           

                                                                        คลิกเพื่อชมภาพ

ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพัฒนาวิทยา                                   

   เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพัฒนาวิทยา ในการศึกษาดูงาน

และเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับเกียรติบัตรที่ 1 ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีครูทวีศิลป์ อุดมรักษา ให้การต้อนรับ

                

                

  ชมภาพกิจกรรม