ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ

   
   

ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2566

   
         ครูสุรกานต์ ดะห์ลัน ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสมาคมคนของแผ่นดิน
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ นายสุเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคม
คนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างดีเด่น
ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้
เพื่อสรรหาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างดีเด่น จากทุกสาขาอาชีพ
ทั่วประเทศ ที่ให้การอบรมสั่งสอนบุตร เป็นคนดีมีศีลธรรม
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
จนประสบผลสำเร็จ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยดีเสมอมา
เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง เพื่อให้ลูกได้
ระลึกถึงพระคุณของพ่อ และให้พ่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
   
   
ครูวีรศักดิ์ คำเจริญ
ครูอลิษา วันทอง (เว้าสำโรง)
รางวัลที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน
โครงงานระบบสมองกลฝังตัว และระบบออโตเมชั่น
(Young Maker) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการแข่งขัน
ระดับประเทศ Nation Coding Challenge ภายในงาน
Nation Coding Day 2023 จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก (Coding Unplug)
รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี รายการแข่งขันระดับประเทศ
Nation Coding Challenge ภายในงาน
Nation Coding Day 2023 จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
ร่วมกับโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2565
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2563
   
   
   
   
   
   
 
   
     
     
     
     
 
   
   
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562
   
นางสาวอัจฉรา จานุสังข์ ครูเอมอร ปิตมานุรักษ์ ครูสุรกานต์ ดะห์ลัน
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีศรีพระหฤทัย รางวัลหลานย่าคนเก่ง
    สาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี
     
   
ครูจันท์พิมพ์   พร้อมจิตต์
รางวัลครูดีเด่น ผู้เสียสละอุทิศตนดูแลเอาใจใส่ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
“ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น”
     
ครูกฤษณา  จงรักภักดี ครูทับทิม มั่งคั่ง
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะ ฯ ครูดีศรีพระหฤทัย
   
ครูอมรพรรณ  ทิพย์พงษ์
รับโล่ ครูทำงาน นาน 25 ปี
   
   
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561
   
   
  ครูสายใจ เชียงอินทร์  
  ครูดีเด่นในเครือคณะ ฯ  
  รางวัลครูดีเด่น ผู้เสียสละ  
  อุทิศตนดูแลเอาใจใส่ งานระบบ  
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
  "ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น"  
     
ครูบรรเทิง มาทอง ครูกิตติศักดิ์ ยอดยา
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีเด่นในเครือคณะฯ
   
ครูสุรกานต์ ดะห์ลัน ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ รางวัลพ่อดีเด่น สภาวัฒนธรรมคลองเตย
   
     
     
   
   
ครูดีเด่น และรางวัลครูประเภทต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560
   
ครูพทมวรรณ แก้วกระจ่าง ครูอมรพรรณ  ทิพย์พงษ์ ครูมยุรี เจริญยิ่ง
ครูดีศรีพระหฤทัย ครูดีเด่นในเครือคณะ ฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
    จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
     
ครูน้ำเพ็ชร สุวรรณวิเศษ ครูจิราภรณ์ คร้ามอ่วมเจริญ ครูรุจิภรณ์ โปร่งเฉลยลาภ
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
     
 
ครูอัญชลี โตตะเคียน ครูบังอร วรธงชัย  
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕  
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  
     
ครูเพ็ญศิริรัตน์ ทองศิริ ครูบรรเทิง มาทอง ครูบังอร วรธงชัย
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน
     
ครูวารี โมกขาว ครูภูรีมาศ สุนทรพันธ์ ครูปริวัฒน์บุญเชิญ
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
ระดับเงิน ระดับเงิน ระดับทองแดง
     
 
ครูบุษบา สนใจ ครูอัญชลี โตตะเคียน  
รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน  
ระดับทองแดง ระดับทองแดง  
     
ครูมยุรี เจริญยิ่ง ครูสุภานิกาญจน์  เคหะนาค
รับโล่ ครูทำงาน นาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ
   
   
   
 
 
 
   
<<HOME>>
 
 
 
web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  19/08/2023   Last Update : December 13, 2023