คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2562 - ปัจจุบัน