กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2566

   
     

กิจกรรมนักเรียน เดือนตุลาคม 2566

     
     
       งาน SHC Open House Open Heart 2023
เปิดบ้านเปิดใจ...สู่รั้วพระหฤทัยคอนแวนต์
เตรียมตัวเป็นนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมในงาน ได้แก่
   - การแนะนำโปรแกรมการเรียน และหลักสูตรการเรียน
การสอน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล จนถึง  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ
(English Program)
    - ประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการศึกษา 
    - หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพิจารณา ตัดสินใจเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ
     โดยงาน SHC Open House Open Heart 2023
เปิดบ้าน..เปิดใจ สู่รั้ว พระหฤทัยคอนแวนต์
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
กิจกรรมนักเรียน ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2564 | 2563 | 2562
 
 
 
   
<<HOME>>
 
 
 
Visit counter For Websites
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  04/07/2023   Last Update : November 2, 2023