ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2566

 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 


     ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคณิตคิดเร็วและ
ภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 23/2566
ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ แจ้งวัฒนะฮอลส์
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดการแข่งขัน โดย PAMA THAILAND
สถาบันไอครีเอชั่น ได้จัดส่งนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ถึง 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมแข่งข้นจำนวน 12 คน นักเรียนได้รับรางวัสทั้งสิ้น 10 รางวัล ตามรายสะเอียดดังนี้

   การแช่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
   และทุนการศึกษา 1,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล
     1. เด็กหญิงธันยกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
   จำนวน 1 รางวัล
     1. เด็กชายตะวัน ลี้สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

   รางวัลชมเชย รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
   จำนวน 8 รางวัล
     1. เด็กชายกฤติเดช ทวิสกุลรัตน์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
     2. เด็กชายณัฐเศรษฐ เอกธุวานนท์    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
     3. เด็กชายพิชชากร พรหมฤทธิเดชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
     4. เด็กหญิงชนัญชิดา ดีวงษ์    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
     5. เด็กหญิงวรฤทัย กานต์สิรี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
     6. เด็กชายเจตน์ โรจน์วิชชา    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
     7. เด็กหญิงฐิติภา ใจมั่น    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
     8. เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์วิเมลือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

   การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
   รางวัลชมเชย รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
   จำนวน 1 รางวัล
     1. เด็กหญิงชนัญชิดา ดีวงษ์    ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

      จัดฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
      โดยสถาบันไอครีเอชั่น

 
 
 
 
 
 
          ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬารายการ "เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ" ครั้งที่ 13 RSU FAI-FAH by TTB
     จัดขึ้นวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่
          1. เด็กหญิงกานต์ธีรา รอดเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
          2. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ ศิลป์ไพบูลย์พานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 (G.9)
 
 
 
 
   
   
 
 
          ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ International Mathematics
     and Mental Arithmetic Competition 2023 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566
     ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัว
     ในการพัฒนาทักษะทางการ คำนวณและพัฒนาสมอง โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 9 รุ่น ได้แก่
          รุ่น Kindergarten K2และK3
          รุ่น Primary 1 - Primary 6
          และ High School
     ประมาณการผู้เข้าร่วมแข่งขันเยาวชนไทยกว่า 700 คน ที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศและเยาวชนต่างชาติจากเกือบ 10 ประเทศ
     ที่เป็นเลิศด้านการคำนวณได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเชีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อินเดียและกัมพูชา เป็นต้น
     เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 200 คน
          ทั้งนี้สถาบันไอครีเอชั่น ได้จัดส่งนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ที่ผ่านการแข่งขันระดับประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับ
     นานาชาติ ในรุ่น Primary 2 - 5 จำนวน 5 คน นักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยนักเรียนได้รับถ้วยรางวัลของ
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (The Permanent Secretary of the Ministry of Education of Thailand) ตามรายละเอียดดังนี้
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล รับถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรระดับนานาชาติ
          1. เด็กชายพิชชากร พรหมฤทธิเดชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 รุ่น Primary 2
          2. เด็กหญิงชนัญชิดา ดีวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 รุ่น Primary 3
          3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์วิเมลือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 รุ่น Primary 5
          รางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล รับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรระดับนานาชาติ
          1. เด็กชายณัฐเศรษฐ เอกธวานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รุ่น Primary 2
          2. เด็กชายเจตน์ โรจน์วิชชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 รุ่น Primary 4
     จัดฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสถาบันไอครีเอชั่น ผู้สอนรายวิชาจินตคณิต
 
 
 
 
   
 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ศูนย์ภาคกลาง
     ในหัวข้อเรื่อง "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ "
        1. เด็กชายพสธร   หาสุข     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
        2. เด็กหญิงจิรัชยา   ยามโสภา     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
        3. เด็กหญิงโศศิษฐา     ภุชคนิตย์     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
     ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
     ฝึกซ้อมโดย คุณครูผลิตา   อารยศรัทธา และ คุณครูสุภานิกาญจน์   เคหะนาค
 
 
 
 
   
   
   
     รางวัลชมเชยในการแข่งขันโครงงานระบบสมองกลฝังตัว และระบบออโตเมชั่น (Young Maker) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
          1. เด็กหญิงบุญธิดา   หอมทอง
          2. เด็กหญิงศิรประภา   ประมวลชัยสกุล
          3. เด็กหญิงทักษพร   สิมมาลา
          4. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา   โอฬารวรพัฒน์
          5. เด็กหญิงวิรากานต์   แสนว่าง
     รายการแข่งขันระดับประเทศ Nation Coding Challenge ภายในงาน Nation Coding Day 2023 จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
     ร่วมกับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
     ฝึกซ้อมโดย คุณครูวีระศักดิ์ คำเจริญ
   
   
   
   
   
   
     รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊ก (Coding Unplug) รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
          1. เด็กหญิงบุญญาภา   โตโสวรรณ
          2. เด็กหญิงจิดาภา   ยามโสภา
          3. เด็กชายนิรัช   สุนทรชัย
     รายการแข่งขันระดับประเทศ Nation Coding Challenge ภายในงาน Nation Coding Day 2023 จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
     ร่วมกับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
     ฝึกซ้อมโดย คุณครูอลิษา วันทอง และคุณครูพรธิดา พานแก้ว
 
 
 
 
        คนเก่ง "คนแรก" ในการท่องศัพท์ครบจบเล่ม ในกิจกรรม
การอ่าน – ท่องคำศัพท์ยามเช้า S.H.C. Morning Readings
ปีการศึกษา 2566
     ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤติภัทธ โพธิวิไล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่สามารถท่องศัพท์
ได้ครบจำนวนคำ ที่กำหนด เป็นคนแรก ของกิจกรรม
การอ่าน ท่องคำศัพท์ยามเช้า S.H.C. Morning Readings
ได้รับของรางวัลพิเศษจากห้อง Gifts & Joy โดยมีเพื่อน ๆ
พี่ ๆ น้อง ๆ ทยอยกันนำสมุดท่องศัพท์ มาติดสติกเกอร์
เพื่อรับของรางวัลเป็นขวัญกำลังใจสำหรับคนเก่งทุก ๆ
คนที่มีความพยายามในการท่องศัพท์ให้ครบตามกำหนด
"...ผมชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก ผมเลยสนุกกับการ
ท่องศัพท์ครับ อยากชวนเพื่อน ๆ ได้มาฝึกภาษาอังกฤษ
จากการท่องศัพท์ในกิจกรรมดี ๆ ที่โรงเรียนจัดให้นะครับ.."
เด็กชายกฤติภัทธ โพธิวิไล กล่าวเชิญชวน
อ่านเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< HOME >>
 
 
 
web counter
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  20/10/2022   Last Update : 28-Nov-2023